رویدادها

رویدادهای اخیر در زیست گستران صنعتی شریف (UniPolyMat):

 

–     استقرار در کمپ انرژی مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف     ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

–     شرکت در نمایشگاه نانوفناوری در صنعت برق     ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

–     آمادگی برای شرکت در دمو دی مرکز شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف     ۱۳۹۷/۰۸/۲۲